Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Ουπς, τι έχουμ' εδώ;


Με αυτή του την ιδιότητα ο κος Μέργος, πρότεινε να προσέξουμε ότι τα 586 € (μικτά) είναι υψηλός για κατώτατος μισθός; 
Για εξτραδάκι πάντως δεν είναι κι άσχημα 30.000 €. Αφού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ποιος θα τα πληρώσει άραγε; Για μαντέψτε......


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Υ.Ο.Δ.Δ.)
Αρ. Φύλλου 35/30 Ιανουαρίου 2013


 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)
Αριθμ. 3710/Β.204
Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και
του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119).

2. της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010
3. της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» 

(Α΄ 309).
4. την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
5. την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και την τήρηση της διαδικασίας 

του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ακολούθως:
 

α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79), Πρόεδρος
 

ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους (Α.Δ.: ΑΗ 3359334), μέλος
 

γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.:
11ΑΙ80293), μέλος

δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369),
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος

εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ
115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος

β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου (Α.Δ.: ΑΗ
2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος

ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ. ΑΗ
4162251), αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Ξ162625),
μέλος

2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει
την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.
3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των μελών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται ως ακολούθως
αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ
ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ
γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής:
διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ
ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής
Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000)
ευρώ

γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα
πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ

β. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επιπλέον παροχές ή άλλα προνόμια και καταβάλλονται σε 12μηνη 

βάση

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 3864/2010 όπως ισχύει
5. Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του
ν. 3213/2003
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου