Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά (και μεταφράσεις αυτής σε γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, σουηδικά)

Ονομάζομαι Γιάννης Μακριδάκης, κατοικώ στην Βολισσό της Χίου, στο παρελθόν ίδρυσα το Κέντρο Χιακών Μελετών μέσα από το οποίο εκπονήθηκαν επί 15 χρόνια έρευνες, μελέτες, καταγραφές, αρχειοθετήσεις, εκδόσεις, κατόπιν συνέγραψα ένα βιβλίο ιστορικό για την περίοδο από την ένταξη της Χίου στο νεοελληνικό κράτος, το 1912, μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα επόμενο, εμφανώς αριστερών πεποιθήσεων, το οποίο περιέχει μαρτυρίες Ελλήνων προσφύγων και στρατιωτών στην Μέση Ανατολή κατά την προηγούμενη γερμανική κατοχή, καθώς και επτά λογοτεχνικά βιβλία, τρία μυθιστορήματα και τέσσερις νουβέλες, βιβλία τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα από τις ιστορικές εκδόσεις της Εστίας αλλά και μεταφράζονται για να κυκλοφορήσουν σύντομα και στην Γαλλία από τις εκδόσεις S Wespieser, άρα, αν μη τι άλλο, αποτελούν και ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα, για να το πω με όρους του χρηματοοικονομικού συστήματος, τους οποίους και μόνο, ως φαίνεται, κατανοείτε. .
Επίσης εδώ και τρία χρόνια ασχολούμαι με την καλλιέργεια της γης με σκοπό την παραγωγή και την περισυλλογή της τροφής μου, έχω στραφεί προς την φυσική καλλιέργεια στη γη αλλά και στην κοινωνία ως φιλοσοφία ζωής, ρίχνοντας σπόρους και παρατηρώντας την αργή φυσική ανάπτυξη, μη επεμβαίνοντας καθόλου επί της φύσης και των πλασμάτων της.

Ταυτοχρόνως δηλώνω ιδεολογικά ενάντιος στο ανήθικο και φασιστικό για τους ανθρώπους και τα άλλα πλάσματα της φύσης χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίον οι καταναλωτές κατασκεύασαν και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως φουσκώνουν τόσο ώστε να υποκαταστήσει το οικοσύστημα και να καταστρέψει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, τάσσομαι δε προφανώς ενάντια στην Ε.Ε. όπως αυτή έχει καταντήσει και βέβαια τελείως ενάντια στο ΝΑΤΟ, στην ευρωζώνη, στα Μνημόνια, στην καταστροφή του περιβάλλοντος και στο ξεπούλημα των φυσικών πόρων της πατρίδας μου.
Είναι πασιφανές λοιπόν κύριε Σαμαρά ότι, με τέτοιο παρελθόν και παρόν, με τέτοιες πεποιθήσεις και ιδέες, ενσαρκώνω το άλλο άκρο των νεοναζί, το άλλο άκρο του “εξτρεμισμού”, όπως σαφέστατα ορίσατε. Και προφανώς από σήμερα θα αναμένω να εισβάλετε ως Κράτος, εδώ, ανάμεσα στα φυτά μου που μεγαλώνουν, και να με πατάξετε ως ακραίο.
Σας παρακαλώ μόνο, ενημερώστε τα όργανά σας, όταν έρθουν, να προσέχουν πού πατάνε, διότι υπάρχουνε παντού σπόροι και φυντάνια, υπάρχουνε παντού ελπίδες…

Η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό μεταφράστηκε από αναγνώστες . Ευχαριστώ πολύ την Christine Cooreman, την Ρένια Πουρνάρα και την Laura Martinelli, την La Inquieta για τις μεταφράσεις σε γαλλικά αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά αντίστοιχα καθώς και την κ. Κρυσταλία Πατούλη και τον κ. Ανδρέα Τσελίκα για το ενδιαφέρον τους, την συμβολή τους και την επικοινωνία των μεταφράσεων του κειμένου:

Lettre ouverte au Premier ministre Grec Antonis SAMARAS. Par Yannis MAKRIDAKIS
Je m’appelle Yannis Makridakis et j’habite à Volissos de Chios. Dans le passé, j’ai fondé le Centre d’études de Chios par l’intermédiaire duquel, durant 15 ans, plusieurs recherches, études, enregistrements, archives et publications furent créés. Ensuite, j’ai écrit un ouvrage historique portant sur la période qui s’étend depuis l’intégration de Chios à l’État néohellénique, en 1912, jusqu’à la 2e guerre mondiale. Suivit un autre ouvrage, dans lequel les opinions exprimées relèvent clairement de la gauche, relatant les témoignages de refugiés et de militaires Grecs au Moyen-Orient, durant la dernière occupation allemande. J’ai également écrit sept ouvrages littéraires, trois romans et quatre nouvelles, qui furent publiés en Grèce par les éditions historiques « Estia » et le seront bientôt, en France, par les éditions S. Wespieser. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit, entre autres, de produits d’exportation grecs, pour utiliser les termes économico-financiers qui, semble-t-il, sont les seuls que vous comprenez.
En outre, depuis trois ans, je m’adonne à la culture de la terre afin de produire et de récolter ma nourriture. Je me suis donc tourné vers la culture naturelle de la terre mais aussi vers la société, en tant que philosophie de vie, en semant des graines et en observant le lent développement naturel, n’intervenant jamais sur la nature et ses créatures.
En même temps, je déclare être opposé, sur le plan idéologique, au système immoral et fasciste pour les hommes et les autres créatures qu’est le système des finances qui a été créé par les consommateurs et que les gouvernements font grandir au point qu’il se substitue à l’écosystème et détruise l’humanité et la planète. De plus, je me range évidemment contre l’UE, telle qu’elle est devenue, et, bien entendu, parfaitement contre l’OTAN, la zone euro, les mémorandums, la destruction de l’environnement et la braderie des ressources naturelles de mon pays.
Il est donc clair comme l’eau de roche, Monsieur Samaras, que, avec pareil passé, pareilles convictions et idées, j’incarne l’autre extrême par rapport aux néonazis, cette autre extrême de l’ « extrémisme » que vous avez clairement défini. Et, de toute évidence, à compter d’aujourd’hui, j’attendrai que, en tant qu’État, vous envahissiez mes lieux, ici, entre mes plantes qui poussent, et que vous me réprimiez, en tant qu’extrémiste.
Je vous prierais seulement de mettre en garde vos organes, qu’ils fassent attention où ils mettront les pieds, parce que c’est plein de graines et de pousses, partout ; il y a des espoirs partout…-
www.yiannismakridakis.gr
Traduit en français par Christine Cooreman

Open letter to the Greek Prime Minister A. Samaras . By Yiannis Makridakis
My name is Yiannis Makridakis and I live in Volissos, Chios. I am the founder of the Chian Center of Studies, through which during 15 years of research, many studies, recordings, archivings and publications have been elaborated. I’ve also written a history book for the period of the accession of Chios in Modern Greek state in 1912, until the Second World War, another one- with apparently leftist beliefs- which contains testimonies of Greek refugees and soldiers in the Middle East during the previous German occupation, as well as seven literary books, three novels and four novellas. All these books are being sold in Greece from the historical publishing house “ESTIA” and are being translated to be released soon in France by the publications “S. Wespieser”.  So nevertheless, they are Greek exportable products, to speak in terms of the financial system which is the only one, as it seems, that you can understand.
In addition, the last three years I’ve been working with the land in order to product and gather my food. I’m occupied by natural farming on the land as a philosophy of life, throwing seeds and observing their slow physical development, not intervening at all over nature and its creatures.
Simultaneously, I declare my ideological opposition to the immoral and fascist for humans and other creatures of nature financial system, which consumers built and world governments keep inflating so as to replace the ecosystem and destroy humanity and the planet . I am obviously against EU as it has become and of course totally against NATO, against Eurozone, against the Memoranda, against the environmental destruction and the selling off of my country’s natural resources.
It is very clear therefore Mr. Samaras, that with such a past and present, with such beliefs and ideas, I incarnate the other end of neo-Nazis, the other end of “extremism” as you have clearly defined. And apparently from today on I will be expecting you to invade as State, here, among my plants that grow, and stamp me out as extremist.
I would only like to ask you, please tell your men when they come, to be very careful where they step, because there are everywhere seeds and seedlings, there is everywhere hope …
(translated in English by Renia Pournara)

Lettera aperta al Primo Ministro greco A. Samaras
2 ottobre 2013
Mi chiamo Yannis Makridakis e vivo a Volisso sull’isola di Chio. Tempo fa ho istituito il Centro Studi di Chio nel quale sono stati elaborati, nel corso di 15 anni, studi, ricerche, registrazioni, archivi e pubblicazioni. Ho scritto anche un libro storico sul periodo che va dal 1912, cioè dall’unione di Chio al neostato greco, fino alla seconda guerra mondiale, un altro libro, con un punto di vista chiaramente di sinistra, in cui sono raccolte testimonianze di rifugiati e soldati greci in Medio Oriente durante la precedente occupazione tedesca, nonché sette opere letterarie, tre romanzi e quattro novelle. Questi libri circolano in Grecia per la casa editrice “Estia” ma sono in traduzione e circoleranno a breve anche in Francia per la casa editrice S Wespieser, quindi, se non altro, costituiscono prodotti greci di esportazione, per dirla in termini economico-finanziari che, come sembra, sono gli unici che capisce.
Da tre anni mi occupo anche di coltivazione della terra con lo scopo di produrre e raccogliere il cibo che mangio. Ho adottato una filosofia di vita che mi porta a coltivare in modo naturale la terra, ma anche le relazioni sociali, gettando semi e osservandone il lento sviluppo naturale senza intervenire in alcun modo sulla natura e sulle sue creature.
Nello stesso tempo mi dichiaro ideologicamente contro il sistema economico-finanziario, immorale e fascista per gli esseri umani e le altre creature, creato dai consumatori e gonfiato dai governi mondiali al punto da sostituirsi all’ecosistema e da distruggere l’umanità e il pianeta. Mi schiero contro l’Unione europea ovviamente per come si è ridotta e completamente contro la NATO, l’eurozona, i Memorandum, la distruzione dell’ambiente e la svendita delle risorse naturali della mia patria.
Dunque è evidente, signor Samaras, che con tale passato e tale presente, con tali convinzioni e idee, incarno l’”opposto estremismo” rispetto a quello dei neonazisti, secondo la sua chiara definizione. E chiaramente da oggi mi aspetto che, in quanto Stato, faccia irruzione qui, tra le piante che crescono, e mi punisca come estremista.
La prego solo di informare i suoi poliziotti che, quando verranno, facciano attenzione a dove mettono i piedi perché ci sono ovunque semi e germogli, ci sono ovunque speranze…
μετάφραση στα ιταλικά : Laura Martinelli

Carta abierta al primer ministro griego A.Samarás. Yiannis Makridakis
 Me llamo Yiannis Makridakis y soy habitante de Volissos de la isla de Hios; en el  pasado fundé el Centro de Estudios de Hios, a través del cual han sido elaborados por 15 años investigaciones, estudios, registros, archivaciones, ediciones. A continuación escribí un libro histórico sobre el período desde la inserción de Hios en el estado griego contemporáneo, en el año 1912, hasta la segunda guerra mundial. Otro posterior, de creencias obviamente de izquierdas, el cual incluye testimonios de refugiados griegos y de militares en el Oriente Medio durante la ocupación alemana anterior, así como otros siete libros de literatura, tres obras narrativas y cuatro novelas. Estos libros son publicados en Grecia por la editorial histórica deEstia y también son traducidos para circular pronto en Francia por la editorial S Wespieser, por ello, constituyen, sobre todo, productos griegos de exportación, por decirlo en términos del sistema económico- financiero, que al parecer, son los únicos que Usted comprende.

Asimismo, desde hace tres años, me dedico a cultivar la tierra con el fin de la producción y recolección de mi propia comida; he hecho un giro hacia el cultivo natural de la tierra así como a la sociedad como filosofía de vida, sembrando semillas y observando el lento crecimiento natural, sin intervenir de ninguna manera en la naturaleza y en sus criaturas.
 
Al mismo tiempo, me declaro contrario al inmoral y fascista, para los seres humanos y los demás seres de la naturaleza, sistema económico- financiero, que ha sido creado por los consumidores e inflado por los gobiernos a nivel mundial al punto de sustituir el ecosistema y de destruir la humanidad y el planeta. Me opongo obviamente a la UE, en lo que ella se ha convertido, y por supuesto estoy totalmente contrario a la OTAN, la eurozona, el Memorandum, la destrucción del medioambiente y la venta de los recursos naturales de mi patria.
 
Queda claro, pues, Señor Samaras, que, con semejante pasado y presente, con semejantes creencias e ideas, encarno el otro extremo de los neonazis, el otro extremo del “extremismo”, como usted precisamente lo definió. Evidentemente, a partir de hoy, estaré esperando a que invadan como Estado, aqui, entre mis plantas que crecen, y a que me repriman como extremista.

Le ruego, solamente, a que informen sus órganos, que tengan mucho cuidado en donde pisar cuando lleguen, es que existen por todos lados semillas y matas, existen esperanzas…
 
La Inquieta
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου